Welkom bij het Sint Martinus Gilde Princenhage

Het Sint Martinus Gilde Princenhage

Het Sint Martinus Gilde heeft als vereniging tot doel om gelden te verwerven en ter beschikking te stellen voor de restauratie en het behoud van de Sint Martinuskerk te Princenhage. Het Gilde organiseert tevens jaarlijks een culturele activiteit ter bevordering van het welzijn van haar leden.
Tijdens de restauratie van de monumentale Sint Martinuskerk aan de Haagsemarkt in 1993, staken enkele particulieren en ondernemers de hoofden bij elkaar en kwamen tot de oprichting van het St. Martinus Gilde. De leden beogen door het verlenen van financiële steun dit markante monument in het centrum van Princenhage te behouden en blijvend te onderhouden. De afgelopen jaren heeft het Gilde financieel bijgedragen aan o.a. het herstel van de kap van de kerk, de restauratie van de sacristie en houtwormbestrijding. Op basis van het 10 jaren-onderhoudsplan voor de Sint Martinuskerk wordt in samenspraak met het kerkbestuur besloten waaraan het Gilde haar geldelijke steun verleend.

Het Gilde-bestuur wordt momenteel gevormd door:

  • Rini van der Linden, voorzitter
  • Bregje Beekers, secretaris
  • Piet Lambregts, penningmeester
  • Lotty Bakker, lid
  • Jan Verheij, Lid
  • Jos van Oijen, lid
  • Peter-Jan Hessels, lid

Het secretariaat van het Gilde is bereikbaar via:
• E-mailadres: info@martinusgilde.nl
Het bestuur van het Sint Martinus Gilde nodigt ook u gaarne uit toe te treden als lid van het gilde. De jaarlijkse bijdrage is € 75,00. Van deze jaarlijkse bijdrage komt € 50,00 ten goede aan het kerkonderhoud en de rest wordt besteed aan een gezellige en culturele gildebijeenkomst voor leden en hun partners (elk jaar op 11 november, de naamdag van Sint Martinus) in de Sint Martinuskerk.