Welkom bij het St. Martinus Gilde

Het St. Martinus Gilde heeft als vereniging tot doel om gelden te verwerven en ter beschikking te stellen voor de restauratie en het behoud van de St. Martinuskerk te Princenhage.

Op zondag 10 november 2013 heeft het St. Martinus Gilde haar 20-jarig jubileum gevierd in de St. Martinuskerk.
Ruim 160 Gilde-leden en partners waren aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering en het aansluitende jubileumfeest.
In 2014 organiseert het Gilde haar Algemene Ledenvergadering weer op de reguliere datum van 11 november.

Foto middenschip kerk Priesterkoor Raam priesterkoor Maria altaar

Tijdens de restauratie van de monumentale St. Martinuskerk aan de Haagsemarkt in 1993, staken enkele particulieren en ondernemers de hoofden bij elkaar en kwamen tot de oprichting van het St. Martinus Gilde.
De leden van het Gilde (anno 2013 zo’n 180) beogen dit markante monument in het centrum van Princenhage te behouden en blijvend te onderhouden door het verlenen van financiele steun. Op basis van de periodieke schouw-bevindingen van de Rijksmonumentenwacht en het daarop gebaseerde meerjaren- onderhoudsplan wordt in samenspraak met de parochiecommissie besloten waaraan het Gilde haar geldelijke steun verleend.
De afgelopen jaren heeft het Gilde financieel bijgedragen aan ondermeer het herstel van de kap van de kerk, de restauratie van de sacristie, de houtwormbestrijding en in 2010 heeft het Gilde financiele steun verleend aan de vernieuwing van de geluidsinstallatie.
Dankzij de financiele bijdragen van de Gilde-leden konden in 2012 noodzakelijk reparatie- en vervangingswerkzaamheden aan het dak van de kerk uitgevoerd worden.
De vernieuwde dakgoten, hemelwaterafvoeren en dakbedekkingen zorgen voor een droge constructie.
De steun van Gilde draagt zodoende rechtstreeks bij aan het onderhoud en behoud van de St. Martinuskerk.
Bovenstaande afbeeldingen tonen het huidige interieur zoals bij de restauratie van 1993 werd gerealiseerd.
Achtereenvolgens betreffen de foto’s het middenschip, het priesterkoor, de glas-in-lood-ramen van het priesterkoor en het Maria altaar.

Het bestuur nodigt u van harte uit lid te worden van het Gilde.
Van uw jaarlijkse bijdrage van €75,- komt €50,- ten goede aan het kerkonderhoud.
De rest wordt besteed aan culturele en gezellige bijeenkomsten voor Gildeleden en hun partners.
Uw lidmaatschap en financiele bijdragen zijn in de toekomst hoogstnoodzakelijk.
Het huidige zes-jaren onderhoudsplan wordt gedeeltelijk gefinancierd door Rijkssubsidies en gedeeltelijk uit eigen middelen van de parochie St. Martinus.
Voor de voltooiing van het geplande onderhoud is extra steun vanuit het Gilde echter onontbeerlijk.

 

Afbeelding Logo Foto raam kerk Kerk vooraanzicht Foto kerk toren

Voor de invulling van het culturele deel van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zoekt het Gilde de laatste jaren nadrukkelijk de samenwerking met lokale verenigingen.
Zo heeft in 2009 de voorzitter van het Princenhaags Museum een zeer geanimeerde presentatie verzorgd over de geschiedenis van Princenhage en werd in 2010 door een delegatie van Koninklijke Harmonie Cecilia een prachtig klarinetconcert gegeven.
Op de ALV van 2011 heeft het Bredase danssgezelschap De Stilte een moderne dansvoorstelling opgevoerd.
Behalve de jaarlijkse bijeenkomst op 11 november (in 2013 bij hoge uitzondering op zondag 10 november) organiseert het Gilde, bij gelegenheid, ook andere culturele bijeenkomsten.
De vroegere Moederdag-concerten en de samenwerkiung in 2010 met het Bachkoor Brabant bij de uitvoering van de Johannes Passion zijn daar voorbeelden van.

Onderstaande foto’s tonen glas-in-lood afbeeldingen van de brand in 1873 en de val van de torenspits in 1921, met daartussen het beeld van patroonheilige St. Martinus en de restauratiesteen.

Raam brand Martinusbeeld Restauratie steen Raam torenval

Het Gilde-bestuur wordt gevormd door:

  • Rini van der Linden voorzitter (076 530 02 40)
  • Ruud de Craen secretaris (076 528 97 30)
  • Piet Lambregts penningmeester (076 530 95 20)
  • Lotty Bakker lid
  • Jan Verheij lid
  • Peter Janssens ambtelijk secretaris (076 520 96 99)

Het secretariaat van het Gilde is tevens bereikbaar via:

Het Gilde maakt gebruik van bankrekeningnummer 18.24.39.216

Terug naar boven.