Welkom bij het Sint Martinus Gilde Princenhage

Het Sint Martinus Gilde Princenhage

Het Sint Martinus Gilde heeft als vereniging tot doel om gelden te verwerven en ter beschikking te stellen voor de restauratie en het behoud van de Sint Martinuskerk te Princenhage. Het Gilde organiseert tevens jaarlijks een culturele activiteit ter bevordering van het welzijn van haar leden.
Tijdens de restauratie van de monumentale Sint Martinuskerk aan de Haagsemarkt in 1993, staken enkele particulieren en ondernemers de hoofden bij elkaar en kwamen tot de oprichting van het St. Martinus Gilde. De leden beogen door het verlenen van financiële steun dit markante monument in het centrum van Princenhage te behouden en blijvend te onderhouden. De afgelopen jaren heeft het Gilde financieel bijgedragen aan o.a. het herstel van de kap van de kerk, de restauratie van de sacristie en houtwormbestrijding. Op basis van het 10 jaren-onderhoudsplan voor de Sint Martinuskerk wordt in samenspraak met het kerkbestuur besloten waaraan het Gilde haar geldelijke steun verleend.

Het Gilde-bestuur wordt momenteel gevormd door:

 • Bregje Beekers, voorzitter
 • Jan Verheij, secretaris
 • Piet Lambregts, penningmeester
 • Lotty Bakker, lid
 • Jos van Oijen, lid
 • Peter-Jan Hessels, lid

Het secretariaat van het Gilde is bereikbaar via:
• E-mailadres: info@martinusgilde.nl
Het bestuur van het Sint Martinus Gilde nodigt ook u gaarne uit toe te treden als lid van het gilde. De jaarlijkse bijdrage is € 75,00. Van deze jaarlijkse bijdrage komt € 50,00 ten goede aan het kerkonderhoud en de rest wordt besteed aan een gezellige en culturele gildebijeenkomst voor leden en hun partners (elk jaar op 11 november, de naamdag van Sint Martinus) in de Sint Martinuskerk.

Privacyverklaring

Het St. Martinusgilde Princenhage, gevestigd te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
St. Martinusgilde Princenhage
E info@martinusgilde.nl
I www.martinusgilde.nl
Functionaris Gegevensbescherming
De penningmeester van St. Martinusgilde Princenhage is de Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via info@martinusgilde.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
St. Martinusgilde Princenhage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Foto’s
St. Martinusgilde Princenhage maakt soms (niet beroepsmatig) foto’s van haar bijeenkomsten. Deze foto’s kunnen worden gebruikt op sociale media om geïnteresseerden te attenderen  op de activiteiten van het St. Martinusgilde Princenhage.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
St. Martinusgilde Princenhage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
Geautomatiseerde besluitvorming
St. Martinusgilde Princenhage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van St. Martinusgilde Princenhage) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
St. Martinusgilde Princenhage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
·         Voor- en achternaam:
Gedurende de duur van uw lidmaatschap
·         Adresgegevens:
idem.
·         Telefoonnummer:
idem.
·         E-mailadres:
·         Bankrekeningnr:
idem.
Idem.
Delen van persoonsgegevens met derden
St. Martinusgilde Princenhage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
St. Martinusgilde Princenhage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door St. Martinusgilde Princenhage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
St. Martinusgilde Princenhage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
St. Martinusgilde Princenhage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.